Bytové družstvo

Bytové družstvo (BD) - družstvo, které bylo založeno jen za účelem zajištění bytových potřeb svých členů. Jde o právnickou osobu. Bytové družstvo může spravovat domy s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví jiných osob. Bytové družstvo může za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. provozovat i jinou činnost, pokud tím neohrozí uspokojování bytových potřeb svých členů a tato činnost pouze doplňkový nebo vedlejší charakter.

Dohoda o převodu družstevního podílu - dohoda, na jejímž základě dojde k převodu členského podílu v bytovém družstvu (včetně práva nájmu družstevního bytu) z převodce na nabyvatele. K převodu dojde okamžikem doručení dohody bytovému družstvu, dohoda nepodléhá souhlasu orgánů bytového družstva.

Družstevní byt - byt, který je ve vlastnictví družstva a ke kterému má člen družstva v rámci práv a povinností spojených s členstvím v družstvu právo nájmu.