Hypotéka

Anuitní splácení - způsob splácení hypotečního úvěru, kdy klient splácí po celou dobu trvání závazku stále stejnou výši splátky (za předpokladu neměnné úrokové sazby). Anuitní splátka se vždy skládá ze dvou částí, ze splátky jistiny a z platby úroku. Vzájemný poměr těchto dvou částí se v čase mění, zpočátku výrazně převládá úrok, v závěru splácení převládá splátka jistiny.

Bankovní záruka - uspokojení věřitele bankou v případě, že dlužník nesplní určitý závazek. Vzniká písemným prohlášením banky v záruční listině. Banka jako ručitelský subjekt nemůže uplatnit námitky, které by byl oprávněn uplatnit dlužník, plní peněžitě na písemné vyzvání věřitele. Poskytnutí bankovní záruky pro banku znamená závazek, jenž by mohl být úvěrem.

Bonita klienta - odhad schopnosti klienta splácet půjčku; dobrou bonitu mají klienti s vysokým, stabilním a prokazatelným příjmem, majetní, s bezproblémovou platební historií, a naopak.

Dlužník - osoba, povinná splatit věřiteli dříve poskytnutou částku.

Doba splatnosti - smluvně dohodnuté časové období, po jehož uplynutí musí dlužník věřiteli vrátit poskytnuté finanční prostředky.

Dočerpání - stav, kdy byly klientovi vyplaceny všechny dohodnuté finanční prostředky.

Fixace úrokové odchylky - vyjadřuje platnost úrokové odchylky po dobu platnosti úvěrové smlouvy.

Fixace úrokové sazby - vyjadřuje platnost úrokové sazby resp. frekvenci její změny - sazba stanovená jako neměnná během celého úvěrového vztahu nebo na předem dohodnutý časový úsek (většinou na 1, 3, 5, nebo 10 let).

Hypoteční banka - banka specializovaná na poskytování hypotečních úvěrů.

Hypoteční úvěr - úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti. Zajišťující nemovitostí může být stávající nemovitost, nebo nemovitost ve výstavbě. Zajištění nemovitostí může poskytnout i jiná osoba odlišná od dlužníka.

Hypoteční zástavní listy - dluhopisy, jež mají ve svém označení hypoteční zástavní list a jejichž hodnota, včetně úroků, je plně kryta pohledávkami z hypotečních úvěrů, případně náhradním způsobem (v České republice). Hypoteční zástavní listy může vydávat pouze banka, která je k této činnosti oprávněna.