Pozor na změnu v prodeji nemovitosti v podílovém spoluvlastnictví!

26.04.2020

Jaký je v současné době postup prodeje nemovitosti v podílovém spoluvlastnictví?

1. Prodávající na svůj podíl najde kupce (je označován jako "Koupěchtivý) a uzavřou kupní smlouvu.

2. Prodávající oznámí spoluvlastníkovi (je označován jako "Předkupník") obsah kupní smlouvy uzavřené s Koupěchtivým.

3. Předkupník má ve lhůtě 3 měsíců právo koupit podíl za stejných podmínek jako Koupěchtivý. Pokud toto právo nevyužije, je možné převést nemovitost na Koupěchtivého.

Tento postup komplikuje a zdržuje prodeje u garážových stání, společných cest chat v zahrádkářských koloniích,... Někdy se jedné o desítky, mnohdy stovky spoluvlastníků. Čeho se změna v předkupním právu bude týkat?

Ze zákona bude předkupní právo vznikat pouze tehdy, pokud spoluvlastnictví vzniklo nezávisle na vůli spoluvlastníků, a tudíž spoluvlastníci neměli možnost z vlastní vůle ovlivnit svá práva a povinnosti (např. dědění). Toto předkupní právo je navíc časově omezeno na dobu šesti měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví.

Změna nabude účinnosti od 1. 7. 2020 a to u kupních smluv uzavřených dne 1. 7. 2020 a dále. Nevztahuje se ale  na nemovitosti, kde byla uzavřena kupní smlouva do 30. 6. 2020, u nich se uplatní předkupní právo tak, jak je dnes upraveno.

Dle mého názoru dojde změnou této právní úpravy ke snížení nákladů a administrativy spojené s převodem, zkrácení délky převodu a ušetření si nervů všem, kterých se převod bude týkat.