Realitní pojmy B

Balkón - předsazená konstrukce se zábradlím, přesahující přes nosnou zeď, přístupný z budovy dveřmi a otevřený do vnějšího prostoru. 

Bankovní záruka - uspokojení věřitele bankou v případě, že dlužník nesplní určitý závazek. Vzniká písemným prohlášením banky v záruční listině. Banka jako ručitelský subjekt nemůže uplatnit námitky, které by byl oprávněn uplatnit dlužník, plní peněžitě na písemné vyzvání věřitele. Poskytnutí bankovní záruky pro banku znamená závazek, jenž by mohl být úvěrem.

Bonita klienta - odhad schopnosti klienta splácet půjčku; dobrou bonitu mají klienti s vysokým, stabilním a prokazatelným příjmem, majetní, s bezproblémovou platební historií, a naopak.

Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) - je pětimístný číselný kód, který popisuje odlišné vybrané stanovištní charakteristiky zemědělské půdy v České republice.

Budova - nadzemní stavba, spojená se zemí pevným základem, která musí mít nejméně dva uzavřené samostatné užitkové prostory.

Budova rozestavěná - budova alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že je již patrné stavebně technické a funkční uspořádání prvního nadzemního podlaží, pokud jí dosud nebylo přiděleno číslo popisné nebo evidenční, resp. u typu budovy, kde se číslo popisné nebo evidenční nepřiděluje, pokud na ni dosud nebylo vydáno kolaudační rozhodnutí.

Byt - místnost nebo soubor místností, které jsou částí domu, tvoří obytný prostor a jsou určeny a užívány k účelu bydlení.

Byt rozestavěný - místnost nebo soubor místností určených v souladu se stavebním povolením k bydlení, pokud je rozestavěn v domě s byty a nebytovými prostory, který je alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že je již navenek uzavřen obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.

Byt ve vlastnictví - byt vyčleněný jako jednotka podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, která je zapsaná v katastru nemovitostí.

Bytové družstvo (BD) - družstvo, které bylo založeno jen za účelem zajištění bytových potřeb svých členů. Jde o právnickou osobu. Bytové družstvo může spravovat domy s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví jiných osob. Bytové družstvo může za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. provozovat i jinou činnost, pokud tím neohrozí uspokojování bytových potřeb svých členů a tato činnost pouze doplňkový nebo vedlejší charakter.

Bytový fond - souhrn bytů na určitém území.