Realitní pojmy C

Celková plocha pozemku -  plocha pozemku, která by měla být shodná s plochou zapsanou v katastru nemovitostí. Tato plocha pozemku vyjadřuje celkovou velikost pozemku včetně všech zastavěných ploch.

Celková plocha bytu - představuje plochu všech obytných místností, kuchyně, kuchyňského koutu i ostatních prostor bytu (plochu příslušenství bytu, předsíň, apod.). Je to plocha měřená uvnitř obvodových stěn bytu, nezahrnuje tedy sklep, balkon, lodžii (ani zasklenou).

Čerpání úvěru - využití peněžních prostředků z úvěru v souladu s podmínkami úvěrové smlouvy. 

Čerpání úvěru jednorázové - jednorázové využití peněžních prostředků z úvěru na účet klienta nebo na účet jím určený.

Čerpání úvěru postupné - využití peněžních prostředků z úvěru ve více částkáchna účet klienta nebo na účet jím určený.

Číslo evidenční - (zkratka ev. č.) číslo, kterým se podle § 31 zákona 128/2000 Sb., o obcích, označují budovy a objekty, které slouží pro rodinnou rekreaci, stavby dočasné, budovy, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, s výjimkou:

1. staveb pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 m2 a do 5 m výšky,

2. zimních zahrad o jednom nadzemním podlaží a skleníků do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky,

3. přístřešků o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě, a jiných veřejně přístupných přístřešků do 40 m2 zastavěné plochy a do 4 m výšky.

Samostatnými popisnými a evidenčními čísly se neoznačují příslušenství budovy, která jsou součástí jednoho celku. Evidenční číslo přiděluje obecní úřad.Číslo orientační (zkratka č. o., č. or., čo.) je v České republice a Slovenské republice doplňkové číslo, které se používá v některých obcích s pojmenovanými ulicemi, zejména ve větších městech, a které udává adresu budovy a je alternativou k domovnímu číslu (tedy číslu popisnému nebo evidenčnímu).

Číslo parcelní je identifikační číselné označení (územní prostorový identifikátor) parcely a tedy i pozemku. Parcelní čísla se používají v katastru nemovitostí, katastrální mapě a v dalších případech, kdy je třeba pozemek přesně identifikovat. 

Číslo popisné - (zkratka č. p. nebo také čp.) je v České republice územně prostorový číselný identifikátor budovy, který je v dané části obce unikátní. V České republice přiděluje popisná čísla obec podle § 31 zákona o obcích.