Realitní pojmy D

Daň darovací - platila do 31. 12. 2013. Od této doby je zahrnuta do daně z příjmu. Jednalo o daň zatěžující bezúplatné převody nemovitostí (darovací smlouva).

Daň dědická - platila do 31. 12. 2013. Od této doby je zahrnuta do daně z příjmu. Jednalo o daň zatěžující nabytí majetku po zůstaviteli (ať na základě závěti, nebo zákonné posloupnosti).

Daň silniční - daň, kterou platí podnikatel za vozidla ve svém obchodním majetku (včetně obdobných situací, jako je finanční leasing apod.). Přihlášení k silniční dani je jednou z podmínek pro daňové uplatnění nákladů spojených s pořízením a provozem vozidla. Výše pojistného závisí na objemu motoru.

Daň z nemovitých věcí - daň zatěžující vlastníky nemovitostí. Platí se každoročně, plátcem je vlastník k 1. lednu daného roku, daňové přiznání se podává do 31. ledna (pouze jednou, v dalších letech finanční úřad pouze posílá složenky nebo informuje o výši daně), platí se do 31. května (u větších částek druhá splátka k 30. listopadu).

Daň z převodu nemovitostí - platila do 31. 12. 2013, byla nahrazena daní z nabytí nemovitých věcí, jednalo se o daň zatěžující úplatný převod nemovitosti (zejména kupní smlouva).Daň z nabytí nemovitých věcí - daň zatěžující úplatný převod nemovitosti (zejména kupní smlouva), plátcem daně je kupující.

Daň z přidané hodnoty - jde o daň, kterou plátce daně odvádí z každého výnosu (s výjimkami stanovenými zákonem).

Daň z příjmu - daň zatěžující příjmy poplatníků. Degresivní splácení - splácení hypotéky (hypotečního úvěru) je typem splácení, kdy se klientovi po dobu splácení úvěru velikost splátky snižuje. Měsíční splátka je po dobu jednoho roku ve stejné výši a pro následující období se vždy snižuje o pevný koeficient poklesu. 

Delikvence - skutečnost, kdy existuje jakákoliv dlužná částka po termínu splatnosti.Depozitní účet - běžný účet kanceláře RE/MAX, určený výhradně pro ukládání přijatých blokovacích depozit. Depozitum - vklad v peněžních ústavech.

Dluh - povinnost dlužníka (klienta) něco plnit druhému účastníku závazkového právního vztahu, tj. věřiteli.

Dluhopis - cenný papír vyjadřující dlužnický závazek emitenta vůči každému vlastníku tohoto dokumentu nebo cenný papír, s nimž je spojeno právo majitele požadovat splácení dlužné částky ve jmenovitých hodnotách, vyplácení výnosů z něj k určitému datu a povinnost osoby oprávněné vydávat dluhopisy tyto závazky splnit. Dluhopisy, s výjimkou státních dluhopisů, se vydávají na základě státního povolení.

Dluhová služba - vlastně poměr mezi příjmy a splátkami, které se  každý měsíc splácí.

Dlužník - osoba, povinná splatit věřiteli dříve poskytnutou částku.Doba splatnosti - smluvně dohodnuté časové období, po jehož uplynutí musí dlužník věřiteli vrátit poskytnuté finanční prostředky.

Dočerpání - stav, kdy byly klientovi vyplaceny všechny dohodnuté finanční prostředky.Dokumentární akreditiv - standardní bankovní produkt zajišťující prodávajícím obdržení kupní ceny a kupujícím zaplacení kupní ceny tehdy, až prodávající splní povinnosti uvedené v akreditivu.

Dohoda o převodu družstevního podílu - dohoda, na jejímž základě dojde k převodu členského podílu v bytovém družstvu (včetně práva nájmu družstevního bytu) z převodce na nabyvatele. K převodu dojde okamžikem doručení dohody bytovému družstvu, dohoda nepodléhá souhlasu orgánů bytového družstva.

Doporučitelská provize - odměna osobě za doporučení klienta.

Dražba - veřejný prodej, při němž se nabízí věc ke koupi většímu počtu osob. Tato věc je prodána udělením příklepu tomu, kdo nabídne nejvíce, jestliže se současně zaváže, že splní podmínky pro tento prodej stanovené.

Dražba dobrovolná - je prováděna na návrh vlastníka předmětu dražby (movité, nemovité věci atd.). Navrhovatelem dražby může být i osoba, která je oprávněna s předmětem dražby hospodařit na základě zmocnění podle zvláštního právního předpisu, např. likvidátor nebo správce konkurzní podstaty. 

Dražba nedobrovolná - je prováděna na návrh dražebního věřitele. Dražebními věřiteli jsou dle zákona věřitelé, jejichž pohledávky jsou zajištěny zástavním právem, omezením převodu nemovitostí nebo právem zadržovacím. Dražba je prováděna i v případě, že pohledávka dražebního věřitele není potvrzena pravomocným soudním rozhodnutím.

Dražební jistota - zajištění budoucích závazků účastníků dražby ve stanovené výši a formě. 

Dražební vyhláška - vyhláška, kterou dražebník vyhlásí konání dražby, je v ní uvedeno, kdo je dražebníkem, datum a místo konání dražby, popis předmětu dražby, o jakou dražbu se jedná, datum a místo konání prohlídek, nejnižší podání, minimální příhoz, způsob uhrazení ceny dosažené vydražením, lhůta pro složení dražební jistoty, podmínky odevzdání předmětu dražby vydražiteli.

Dražebník - právnická nebo fyzická osoba, která organizuje dražbu a zároveň splňuje podmínky stanovené zákonem č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách a bylo jí uděleno příslušné oprávnění k provozování koncesované živnosti. 

Druhy pozemků - zastavěné plochy a nádvoří, ostatní plochy, zahrady, orné půdy, chmelnice, vinice, ovocné sady, trvalé travní porosty (louky a pastviny), zemědělské pozemky, lesní pozemky, vodní plochy. 

Družstevní byt - byt, který je ve vlastnictví družstva a ke kterému má člen družstva v rámci práv a povinností spojených s členstvím v družstvu právo nájmu.

DSTI - poměr celkové dluhové služby a čistého měsíčního příjmu žadatele o úvěr.

DTI - poměr výše dluhu a čistého příjmu žadatele o úvěr.