Realitní pojmy K

Katastr nemovitostí - katastr nemovitostí (dále jen "katastr") je veřejný seznam, který obsahuje soubor údajů o nemovitých věcech (dále jen "nemovitost") vymezených tímto zákonem zahrnující jejich soupis, popis, jejich geometrické a polohové určení a zápis práv k těmto nemovitostem.

Katastrální mapa - je mapou velkého měřítka (1 : 1 000, 1 : 2 880 apod.). V současnosti je vedena na více než polovině území České republiky v elektronické podobě (dále jen "digitální mapa"), ve zbylé části území v podobě analogové.

Katastrální úřad - je úřad zřízený státem. Úřad zabývající se vedením údajů o nemovitostech. Jsou v něm zapsána práva k nemovitostem (vlastnické právo, zástavní právo, právo odpovídající věcnému břemenu, předkupní právo, pokud má mít účinky věcného práva, a jiná práva, pokud byla zřízena jako věcná práva k nemovitostem). Katastrální úřad se nachází v každém okresním městě.

Katastrální území - místopisně uzavřený a v katastru nemovitostí společně evidovaný soubor nemovitostí.

Kolaudace - rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, že objekt splňuje patřičné stavební, hygienické a protipožární normy a že povoluje jeho užívání pro účel, pro který je kolaudován.

Komplexní pozemková úprava - činnost, při které se uspořádají vlastnická práva k pozemkům a s nimi související věcná břemena a dále se pozemky prostorově a funkčně upravují, slučují nebo dělí. Zabezpečuje se přístupnost k pozemkům a vytvářejí se podmínky k ochraně půdního fondu, zvelebení krajiny, zúrodnění, hospodaření a ke zvýšení ekologické stability.

Konsolidace půjček - sloučení více půjček do jedné.

Kopie katastrální mapy - obraz katastrální mapy pořízený ručně, reprograficky nebo počítačově, jenž je veřejnou listinou.

Kupní smlouva - smlouva mezi prodávajícím a kupujícím za účelem koupě. Musí mít u nemovitostí písemnou formu a musí obsahovat identifiaci prodávajícího, kupujícího, předmět koupě a kupní cenu.

Kvitance - stvrzenka, písemné potvrzení od věřitele pro dlužníka, že splnil svůj dluh. Nejčastěji používáno pro potvrzení banky o splacení úvěru, na jehož základě dojde k výmazu zástavního práva z katastru nemovitostí.