Realitní pojmy L

List vlastnictví (LV) - veřejná listina obsahující soupis nemovitostí, které v daném katastrálním území vlastní konkrétní vlastník či spoluvlastníci, a slouží k prokazování tohoto vlastnictví. Vydává je katastrální úřad příslušný danému katastrálnímu území nebo je možné získat prostřednictvím Czech POINTu. Na této listině jsou zapsány údaje - např. katastrální území, část obce, katastrální úřad, vlastník nemovitosti, číslo popisné, popř. evidenční stavby, parcelní číslo pozemku, druh pozemku atd. Jsou zde i další údaje důležité pro vlastnictví nemovitosti, zejména o věcných břemenech a dalších omezeních vlastnických práv a o nabývacích titulech k nemovitosti.

Lodžie - malá terasa, která nevystupuje z obvodové zdi domu (její výměra je vlastně na úkor přilehlé místnosti). Lodžie má stejné použití a význam jako balkón.

LTV (loan to value) - ukazatel vyjadřující poměr hodnoty úvěru k hodnotě nemovitosti poskytované do zástavy.