Realitní pojmy N

Nabývací hodnota - je a) sjednaná cena, b) srovnávací daňová hodnota, c) zjištěná cena, nebo d) zvláštní cena.

Nabývací titul - listina, kterou vlastník prokazuje vlastnictví k nemovitosti (kupní smlouva, smlouva o převodu, dědická smlouva, darovací smlouva, soudní rozhodnutí atd.).

Nahlížení do katastru nemovitostí - aplikace, která umožňuje získávat některé vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel, budov a jednotek (bytů nebo nebytových prostor), evidovaných v katastru nemovitostí a dále informace o stavu řízení založených na katastrálním pracovišti pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v České republice, nebo pro účely potvrzování geometrických plánů.

Nájem - užívání věci za úplatu. Nájemce na základě nájemní smlouvy užívá věc ve vlastnictví pronajímatele, kterému platí nájemné.

Nájemní smlouva - smlouva, kterou pronajímatel přenechává za úplatu nájemci věc, aby ji ve sjednané době užíval.

Návrh na vklad do katastru nemovitostí - žádost prodávajícího a kupujícího, převádějícího a nabyvatele, směřovaná katastrálnímu úřadu, aby na základě uzavřené smlouvy zahájil řízení o povolení zápisu vkladu práva do katastru nemovitostí. Podává se jen na stanoveném formuláři.

Nebytový prostor - místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení.

Nebytový prostor rozestavěný - místnost či soubor místností kolaudovaný jako nebytový prostor, určený k jinému využití než pro potřeby bydlení, pokud je rozestavěn v domě s byty a nebytovými prostory, který je alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že je již navenek uzavřen obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.

Nedočerpání - stav, kdy klient nevyužije možnosti čerpání celé částky dle smlouvy.

Nemovitost podstata vychází z latinského immobilium ("to, co se nedá přemístit"), jedná se o pozemek nebo stavbu spojenou se zemí pevným základem (Občanský zákoník). 

Nemovitost z druhé ruky - jde o všechny nemovitosti s výjimkou novostaveb prodávaných přímo stavebníkem nebo developerem. Jedná se o trh starších nemovitostí. 

Novostavba - "nově postavený objekt", který je prodáván prvním vlastníkem nebo developerem.