Realitní pojmy P

P.A. (způsob úročení) - Per Annum neboli ročně.

Pacht - právo věc dočasně užívat a požívat (mít z ní užitek), pachtýř se zavazuje platit za to propachtovateli (majiteli) pachtovné nebo poskytnout poměrnou část výnosu z věci. Jedná zejména o pronájem zemědělských pozemků.

Pachtýř - osoba, která má právo věc dočasně užívat a používat (mít z ní užitek).

Parcela - ohraničení pozemku a celkový obraz, který je geometricky a polohově vymezen a označen parcelním číslem.

Parcela pozemková - pozemkovou parcelou je pozemek, který není stavební parcelou. Stavební parcelou je pozemek evidovaný v druhu pozemku jako zastavěná plocha a nádvoří.

Pozemek - část zemského povrchu, která je od sousedních částí vyčleněna pomocí určité hranice.

Parcela stavební - stavební parcelou je pozemek evidovaný v druhu pozemku jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemkovou parcelou je pozemek, který není stavební parcelou.

Patro - označení úrovně stavby, pod úrovní země je suterén, v úrovni terénu je přízemí, o úroveň výš je 1. patro, pak 2. patro atd. V odborných, technických textech se používá spíše pojem podlaží.

Plocha obytných místností minimální- minimální plochy, které musí místnosti splňovat.

Plocha zahrady - celková plochu pozemku bez zastavěné plocha všech staveb na pozemku a plocha zpevněných cest.

Plomba v katastru - informace, že se s předmětnou nemovitostí něco děje. Například, že byl podán návrh na změnu vlastnického práva.

Plovoucí podlaha - interiérová podlahová krytina složená z jednotlivých, do sebe speciálními zámky zapadajících lamel, která není pevně spojena ani s podkladem, ani se stěnami místnosti.

Podílové spoluvlastnictví - nemovitost vlastní více vlastníků a to podle jejich vzájemných podílů. Každý z nich má nicméně právo k celé věci. Podíl každého spoluvlastníka pak určuje jeho účast na právech a povinnostech, vyplývajících z vlastnictví dané věci.

Podlahová plocha - jde o součet plochy všech místností a chodeb v interiéru budovy nebo bytu.

Podlaží - označení úrovně stavby, pod úrovní země jsou podzemní podlaží, číslovaná shora dolů, v úrovni terénu a výše jsou nadzemní podlaží (v úrovni terénu 1. NP, o úroveň výš 2. NP atd.).

Podnájem - na základě podnájemní smlouvy a se souhlasem pronajímatele nájemce přenechává za úplatu podnájemci bytovou jednotku, nebytovou jednotku či nemovitost do užívání (např. družstevní byt).

Pohledávka - představuje nárok věřitele na plnění ze strany dlužníka.

Pojištění zástavy - požadavek peněžního ústavu u hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření.

Poplatek - jednorázová peněžní částka, která je vybírána například za nějakou službu. Např. finanční částka spojená s poskytnutím, vedením a správou úvěru.

Pozemek - část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí stanovenou regulačním plánem, územním rozhodnutím nebo územním souhlasem, hranicí jiného práva.

Poznámka v katastru nemovitostí - zápis do katastru, kterým se zapisují významné informace týkající se evidovaných nemovitostí nebo v katastru zapsaných vlastníků a jiných oprávněných.

Právní subjektivita - schopnost vystupovat jako subjekt a nikoli jako objekt práva, tedy schopnost být nositelem i vykonavatelem práv a povinností.

Právnická osoba (PO) - osoba (např. obchodní společnost, sdružení s právní subjektivitou, obce), která má způsobilost k právním úkonům ode dne účinnosti zápisu do rejstříku, do kterého se zapisuje, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

Prázdniny na splácení jistiny - smluvně dohodnuté časové období, kdy je splácen pouze úrok z dohodnutého úvěru.

PRIBOR (Prague Interbank OfferedRates) - jsou referenční úrokové sazby na trhu mezibankovních depozit vypočítané na základě kotací vybraných bank.

Privatizace - změnu veřejného (státního) na soukromé. Obvykle se tohoto pojmu používá pro převod veřejného majetku do soukromého vlastnictví.

Prohlášení vlastníka - jednostranný právní úkon vlastníka domu vložený do katastru nemovitostí, kterým se v domě vyčleňují jednotky podle zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).

Progresivní splácení - splátky v čase rostou. Na našem hypotečním trhu není příliš nabízeno ani využíváno.

Pronájem - na základě nájemní smlouvy pronajímatel přenechává za úplatu nájemci bytovou jednotku, nebytovou jednotku či nemovitost do užívání (např. byt v osobním vlastnictví).

Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) - dokument, který obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy.

Předhypoteční úvěr, stavební úvěr - úvěr poskytnutý na účely, který umožňuje jeho pozdější přeměnu na hypoteční úvěr.

Předkupní právo - právo přednostní koupě. Oprávněný má právo, aby mu byla věc před prodejem nabídnuta ke koupi.

Předkupník - předkupník je na základě ujednání o předkupním právu osoba oprávněná z předkupního práva. Druhé straně ujednání (dlužníku) tak vzniká povinnost nabídnout věc předkupníkovi ke koupi, pokud by ji chtěl prodat třetí osobě (koupěchtivému).

Přestavek - zvláštní případ stavby postavené zčásti na cizím pozemku, který starý občanský zákoník, jenž platil do 31. 12. 2013, neupravoval. Nově je tento institut upraven v ustanovení § 1087 NOZ. Jedná se o situaci, kdy trvalá stavba zřízená z podstatné části na vlastním pozemku stavebníka zasahuje na cizí pozemek malou částí.

Přídatné spoluvlastnictví - spoluvlastnictví věci, jejímiž spoluvlastníky jsou vlastníci samostatných věcí určených k takovému užívání, že tyto věci vytvářejí místně i účelem vymezený celek, přičemž tato společná věc slouží společnému účelu tak, že bez ní není užívání samostatných věcí dobře možné. 

Příslušenství úvěru - dohodnuté úroky a poplatky.

Půda nezemědělská - půda využívaná k nezemědělským účelům, svým složením nevhodná k obdělávání (lesní pozemky, vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy).

Půda zemědělská - půda určená k zemědělskému obdělávání.