Realitní pojmy S

Sankční poplatek - smluvní pokuta, poplatek, který je účtován v okamžiku neplnění dohodnutých podmínek.

Sazebník - seznam poplatků souvisejících se zřízením, vedením a správou poskytnutého úvěru.

Sjednaná cena - sjednanou cenou se pro účely daně z nabytí nemovitých věcí rozumí úplata za nabytí vlastnického práva k nemovité věci.

Směrná hodnota - srovnávací daňová hodnota je částka odpovídající 75 % a) směrné hodnoty, nebo b) zjištěné ceny. Směrná hodnota vychází z cen nemovitých věcí v místě, ve kterém se nachází nemovitá věc, ve srovnatelném časovém období s tím, že se zohledňuje druh, poloha, účel, stav, stáří, vybavení a stavebně technické parametry nemovité věci. Směrná hodnota vychází z cen nemovitých věcí v místě, ve kterém se nachází nemovitá věc, ve srovnatelném časovém období s tím, že se zohledňuje druh, poloha, účel, stav, stáří, vybavení a stavebně technické parametry nemovité věci.

Společenství vlastníků jednotek (SVJ) - právnická osoba, která je způsobilá vykonávat práva a zavazovat se pouze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu, popřípadě vykonávat činnosti v rozsahu zákona o vlastnictví bytů a činnosti související s provozováním společných částí domu, které slouží i jiným fyzickým nebo právnickým osobám.

Srovnávací daňová hodnota - srovnávací daňová hodnota je částka odpovídající 75 % a) směrné hodnoty, nebo b) zjištěné ceny. Poplatník si může zvolit, zda k určení srovnávací daňové hodnoty použije směrnou hodnotu, nebo zjištěnou cenu. Pro určení srovnávací daňové hodnoty se vždy použije zjištěná cena, a) neposkytne-li poplatník údaje o nemovité věci nutné k určení směrné hodnoty, nebo
b) nelze-li určit směrnou hodnotu.

Směnka - cenný papír.

Smlouva o převodu - smlouva mezi převádějícím a nabyvatelem za účelem převodu, nabytí. Podle povahy převáděných práv bude zvolen konkrétní smluvní typ, např. kupní smlouva v případě prodeje nemovitosti, darovací smlouva v případě darování, nebo dohoda o převodu členských práv a povinností v případě převodu družstevního bytu, aj.

Smluvní pokuta - částka dohodnutá ve smlouvě jako sankce pro případ porušení smluvních podmínek.

Snímek katastrální mapy - obraz katastrální mapy pořízený ručně, reprografiky nebo počítačově, jenž je veřejnou listinou.

Společné části domu - mezi společné části domu patří zejména: veškeré svislé rozvody vody, odpadu, plynu, elektrické energie, STA, obvodový plášť budovy, fasáda, střecha, další společné prostory - chodby, schodiště, sklepní prostory, sušárna, mandlovna, prádelna.

Společné jmění manželů (SJM) - majetek nabytý některým z manželů za trvání manželství, který manželé vlastní dohromady, s výjimkou majetku získaného dědictvím, darem, z restitucí, věci osobní povahy nebo majetek nabytý jedním z manželů v součinnosti se smluvním ujednáním sepsaným mezi manželi, který upravuje práva k majetku nabytého za trvání manželství a tento majetek je považován za
majetek náležející do výlučného vlastnictví jednoho z manželů. Majetek v SJM je při zániku manželství nutno vypořádat.

Spoludlužník - ten, kdo je ochoten podílet se (až 100 %) na splácení dluhu spolu s dlužníkem (Klientem).

Spotřební úvěr - je určen fyzickým osobám a domácnostem k nákupu předmětů dlouhodobé spotřeby a k zaplacení určitého druhu služeb (studium, dovolená atd.).

Stavební spořitelna - je samostatný peněžní ústav, který nemůže s vklady klientů podnikat ani provádět spekulativní obchody, vklady musí ukládat u spolehlivých peněžních ústavů a může nakupovat jen likvidní státní papíry.

Stavební úvěr - překlenovací úvěr poskytnutý na zahájení a dokončení stavby zajištěný zástavním právem k pozemku a pojistkou, který po dokončení a kolaudaci stavby je splácen z řádného hypotečního úvěru jištěným dokončenou stavbou a pozemkem.

Stvrzenka - doklad o převzetí finanční částky.