Realitní pojmy U

Úplata - úplatou se rozumí částka v peněžních prostředcích nebo hodnota nepeněžního plnění, které jsou poskytnuty za přijaté plnění.

Úrok - odměna za půjčené fianční prostředky.

Úrok z prodlení - platba, která náleží věřiteli, pokud dlužník nesplnil své povinnosti a včas nesplatil svůj peněžitý závazek, ledaže dlužník není za prodlení odpovědný.

Úroková míra - úroková míra, tj. sazba úroků je číslo udávající, kolik procent kapitálu činí úrok za určitou dobu. Pro smluvené úroky není předepsána určená míra, nesmí však odporovat dobrým mravům nebo být lichvou.

Úroková sazba - částka, kterou je dlužník (klient) povinen platit věřiteli z jeho pohledávky, stanovená určitým procentem z dlužné částky za určité období. Úrok vyjádřený relativně z hodnoty kapitálu.

Úroková splátka - splátka, kdy dlužník hradí pouze úroky z úvěru za dohodnuté období.

Úrokové období - interval připisování úroků k jistině (ročně, měsíčně, týdně...).

Úředně ověřený podpis - podpis, jehož pravost na listině je ověřena správním orgánem.

Úschova - typ závazkového právního vztahu, který vznikne uzavřením smlouvy o úschově. Smluvní strany jsou značeny jako schovatel a uschovatel. V jejím rámci se schovatel zavazuje převzít od uschovatele věc, aby ji pro něj opatroval. V oblasti realit se jedná nejčastěji o úschovu notářskou, advokátní či bankovní (jistotní účet, vázaný účet). Úschova u realitní kanceláře není vhodná.

Úvěrovaná nemovitost - nemovitost, která je pořízena či zrekonstruována z úvěru.

Úvěrový limit, rámec - finanční částka udávající maximální výši všech pohledávek klienta vůči konkrétní finanční instituci.

Úvěrový příslib - písemný závazek banky, že klientovi za splnění dohodnutých podmínek poskytne v budoucnu úvěr.

Úvěrový účet - účet, na kterém banka eviduje průběh čerpání a splácení úvěru.

Územní plán - druh studie, která si klade za cíl racionalizaci prostorového a funkčního uspořádání území v krajině a jejího využití. Má formu opatření obecné povahy a vydává ho zastupitelstvo obce. Územní plán je rozhodující pro možnost stavebního využití pozemků a tím i pro jejich cenu.

Uznání podpisu za vlastní - forma ověření podpisu, kdy podepisující prohlašuje, že se jedná o jeho podpis.

Užitná (užitková) plocha - jde o skutečně využitelnou plochu (části podlahové plochy využité např. pro vestavěné skříně se nepočítají) včetně veškerého příslušenství (sklep, lodžie, terasa). Definice převzata z dnes již neplatné vyhlášky ministerstva fiancí č. 85/1997 Sb - užitkovou plochou bytu se rozumí součet ploch všech jeho místností včetně místností vedlejších, užívaných výhradně nájemcem bytu, bez ploch domovního vybavení včetně sklepů.