Realitní pojmy V

Věcné břemeno - jde o omezení vlastníka nemovitosti, který je povinen něco strpět. Toto omezení přechází i na pozdější vlastníky dané nemovitosti. Této povinnosti odpovídá právo oprávněné osoby něco konat. Je-li oprávněným vlastník určité nemovitosti (např. právo chůze, jízdy, právo studny), právo přechází i na následující vlastníky nemovitosti, je-li oprávněným konkrétní osoba (např. právo užívání a bytu), právo zaniká nejpozději její smrtí.

Věřitel - ten, kdo půjčuje (klientovi).

Vinkulace - vázanost, zablokování vkladu či jiného plnění ve prospěch určité osoby, Např. podmínkou pro čerpání hypotéky je pojištění zástavy a vinkulace pojistného plnění ve prospěch hypoteční banky.

Vklad na katastru nemovitostí - druh zápisu práva k nemovitosti na základě rozhodnutí katastrálního úřadu o povolení vkladu práva, který má za následek vznik, změnu nebo zánik práva k nemovitosti, která je předmětem evidování v katastru nemovitostí. Jde především o práva ze smluv.

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) - obchodní podmínky vztahu smluvních stran, které nejsou uvedeny ve smlouvě, ale doplňují ji a jsou všeobecnější povahy.

Výměnek - výměnek je souhrn požitků, úkonů nebo práv sloužící k zaopatření na dobu života nebo na dobu určitou, který si vymiňuje vlastník nemovité věci v souvislosti s jejím převodem pro sebe nebo pro třetí osobu a nabyvatel nemovité věci se zavazuje takové zaopatření poskytnout.

Výměra parcel, katastrální - technicky definována rozloha v m² jednotlivé parcely, katastrálního území, obce, městské části apod