Realitní pojmy Z

Zajištění úvěru - způsob poskytnutí záruky dlužníkem věřiteli, že zaplatí.

Zástava - majetek sloužící jako záruka pro případ nesplacení dluhu.

Zástavce - ten, kdo zřídil zástavní právo ke své nemovitosti (nebo jinému majetku).

Zastavěná plocha pozemku - součtem všech zastavěných ploch jednotlivých staveb. Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny.

Zástavní dlužník - majitel věci zatížené zástavním právem. Může, ale nemusí jít zároveň o zástavce.

Zástavní právo - patří mezi věcná práva k cizí věci a slouží k zajištění dluhu v ujednané výši pro případ, že nebude dlužníkem včas a řádně splněn.

Zástavní věřitel - věřitel, který přijal zástavu od zástavce na zajištění dluhu.

Závazné údaje katastru nemovitostí - pro právní úkony týkající se nemovitostí vedených v katastru nemovitostí jsou to parcelní číslo, geometrické určení nemovitosti, název katastrálního území a geometrické určení katastrálního území.

Záznam - jde o typ zápisu do katastru nemovitostí. Záznamem se zapisuje vznik, změna či zánik práva, jestliže k této skutečnosti došlo ze zákona, rozhodnutím soudu nebo státního orgánu, příklepem licitátora ve veřejné dražbě aj.

Zjednodušená evidence parcel - je evidence zemědělských a lesních pozemků ve vlastnictví osob, jejichž hranice v terénu nejsou znatelné, protože tyto pozemky byly např. sloučeny do velkých půdních celků. Tato evidence je vedena v rámci katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem s využitím dokumentace bývalého pozemkového katastru, pozemkové knihy, přídělového řízení atd.

Zjištěná cena - zjištěná cena je cena zjištěná podle zákona upravujícího oceňování majetku.

Zpevněné plochy pozemku - jedná se o plochy komunikací (parkovací stání, cesty apod.) a ostatní plochy zpevněné (venkovní terasy apod.), které mají zpevněný povrch.

Zprostředkovatelská smlouva - smlouva, kterou se zprostředkovatel zavazuje, že zprostředkuje zájemci uzavření určité smlouvy s třetí osobou. Zájemce za to zaplatí zprostředkovateli odměnu, provizi.

Způsob ochrany nemovitostí - popis, kterým se v katastru nemovitostí vyjadřuje u jednotlivých nemovitostí ochrana (přírodní léčebné lázně, léčivé zdroje, památkově chráněné nemovitosti, památkové zóny, pozemky určené k plnění funkce lesa, vodní díla a vodní zdroje atd.).

Způsob využití nemovitosti - popis, kterým se v katastru nemovitostí vyjadřuje podrobnější způsob využívání jednotlivých druhů pozemků, budov a jednotek.

Zůstavitel - zemřelá osoba, jež zanechala majetek, který je předmětem dědického řízení.

Žadatel o úvěr - fyzická osoba, která žádá banku o poskytnutí hypotečního úvěru. Žadatel může být jediná osoba, či může o úvěr žádat více osob žadatelů. Žadateli musí být nejméně 18 let.