Realitní pojmy

Antedatování - opatřit dřívějším datem (listina, záznam, spis, dopis), (ante = před), rozšířená je chybná verze "antidatování".

Antidatování - chybně utvořené slovo, správně je antedatování.

Anuita - pravidelná splátka, kterou věřitel splácí dlouhodobý dluh. U bytovéhodružstva -zbývající část úvěru bytového družstva připadající na konkrétní´ členský podíl, tj. souhrn všech splátek, které člen družstva bude ještě muset zaplatit. Tento závazek při převodu družstevního bytu přechází na nabyvatele. Splacení anuity je jednou z podmínek pro převod bytu do osobního vlastnictví. Anuita
představuje součet zbývajících anuitních splátek.

Anuitní splácení - způsob splácení hypotečního úvěru, kdy klient splácí po celou dobu trvání závazku stále stejnou výši splátky (za předpokladu neměnné úrokové sazby). Anuitní splátka se vždy skládá ze dvou částí, ze splátky jistiny a z platby úroku. Vzájemný poměr těchto dvou částí se v čase mění, zpočátku výrazně převládá úrok, v závěru splácení převládá splátka jistiny.

Balkón -předsazená konstrukce, přesahující přes nosnou zeď., zábradlí je třeba na 3 stranách.

Bankovní záruka - uspokojení věřitele bankou v případě, že dlužník nesplní určitý závazek. Vzniká písemným prohlášením banky v záruční listině. Banka jako ručitelský subjekt nemůže uplatnit námitky, které by byl oprávněn uplatnit dlužník, plní peněžitě na písemné vyzvání věřitele. Poskytnutí bankovní záruky pro banku znamená závazek, jenž by mohl být úvěrem.

Bonita klienta - odhad schopnosti klienta splácet půjčku; dobrou bonitu mají klienti s vysokým, stabilním a prokazatelným příjmem, majetní, s bezproblémovou platební historií, a naopak.

Provize realitní kanceláře - odměna za realitní služby. Způsob určení: a) Fixní ­- provize je stanovena přímo, a to v konkrétní výši bez ohledu na výši kupní b) Procentem - provize je stanovena přímo, a to v % z kupní ceny c) Navýšením - provize je stanovena nepřímo: ve smlouvě se uvede "požadovaná
cena" a výše odměny se určí jako rozdíl mezi požadovanou cenou a skutečně
dosaženou kupní cenou

Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) - je pětimístný číselný kód, který popisuje odlišné vybrané stanovištní charakteristiky zemědělské půdy v České republice.

Budova - nadzemní stavba, spojená se zemí pevným základem.

Byt - místnost nebo soubor místností splňující svým stavebním, technickým a funkčním uspořádáním požadavky na trvalé bydlení, který je podle rozhodnutí stavebního úřadu určen k bydlení.